CZ                     EN

Start-up projekty

V první polovině této dekády vyvrcholil příliv zahraničních investic do České republiky. Převážná většina těchto investic byla realizována prostřednictvím investičních pobídek zprostředkovaných vládní agenturou CzechInvest. Hlavní snahou bylo směřovat zahraniční investice do regionů s vysokou nezaměstnaností, bohužel ne vždy se tento záměr podařilo splnit. Hlavními důvody tohoto alokačního selhání je nedostatečná infrastruktura, zejména chybějící kvalitní dopravní spojení mezi regionálními centry a nepřipravenost průmyslových zón. Nemá cenu skrývat, že zahraniční investice, zejména do budování výrobních závodů, směřují do České republiky ze tří hlavních důvodů:
  • existence relativně levné pracovní síly
  • vysoké technické dovednosti a úroveň vzdělání českých pracovníků
  • investiční pobídky a daňové úlevy
Struktura zahraničních investic se časem (a růstem mzdových nákladů) mění směrem k činnostem s vyšší přidanu hodnotou – do České republiky přichází renomované nadnárodní společnosti a zakládají zde centrály pro střední a východní Evropu, ale také vývojová a výzkumná centra.

Zástupci zahraničních investorů přicházející do České republiky čelí nejen značným kulturním odlišnostem českého prostředí, ale musí rovněž v relativně krátkém čase nalézt a sestavit tým odborníků, který se bude podílet na uskutečňování investičních záměrů.

Vyhledání a výběr pracovníků pro takové projekty vyžaduje nejen znalost lokálního trhu práce, ale zejména znalost regionálních specifik, které jsou dány jednak tradičními odvětvími, množstvím dostupných kandidátů s požadovanými předpoklady, platovou úrovní, pružností pracovní síly atd. Zanedbání těchto faktorů nebo jejich špatné uvědomění si před zahájením projektu může vést k jeho značným komplikacím, zbytečnému plýtvání prostředky a k prodlení, které může v krajním případě vést až k nesplnění podmínek pro udělení investičních pobídek a daňových úlev.

Cílem Nicholson International Czech Republic, s.r.o. je pomoci zahraničním investorům pochopit kulturní, tržní a regionální specifika a eliminovat tak možné negativní dopady cizího prostředí. V další fázi pak asistovat při vedení vyhledání a výběru start-up týmu, doladění organizační struktury a nastavení odpovídajícího ohodnocení včetně řešení pracovně-právních otázek a v případě potřeby i sestavení popisu pracovních pozic a přípravy pracovních a manažerských smluv.