CZ                     EN

Naše zásady

Dlouhodobým cílem Nicholson International je poskytovat svým klientům kvalitní personální poradenství, především prostřednictvím vyhledání a výběru odborníků, jejichž profesní předpoklady a kvalifikovaná rozhodnutí pomohou firmě dosáhnout optimální výkonnost.
Kandidátům osloveným Nicholson International se snažíme zprostředkovat pracovní příležitosti u renomovaných společností, které jim umožní další profesní rozvoj a co nejširší využití jejich potenciálu.
Naším cílem je kvalita, nikoliv kvantita. Hledáme lidi schopné a vzdělané, neustále se učící, zdokonalující, mobilní a připravené pružně zareagovat na neustále se měnící požadavky současného, vysoce konkurenčního trhu.
Kandidáty, které v průběhu jednotlivých projektů kontaktujeme, bereme jako partnery, nikoliv jako pouhé nástroje k dosažení rychlého zisku či jako databázovou položku. Toto pravidlo se projevuje přístupem ke kandidátům ve všech fázích projektu, snahou poskytovat jim maximum dostupných informací, naslouchat jejich dojmům a pochybnostem a pravidelně přinášet zpětnou vazbu.
Klientům prezentujeme pouze ty kandidáty, kteří mají profesní, osobnostní i manažerské předpoklady dlouhodobě úspěšně plnit požadované pracovní úkoly a převzít odpovídající odpovědnost za svá rozhodnutí. V případě, kdy v určitém okruhu kandidátů nenajdeme kandidáta s odpovídajícím profilem, snažíme se analyzovat důvody a dojít s klientem ke kompromisnímu řešení, které je v souladu se zájmy klienta.
Snažíme se snížit na minimum případných zkreslení informací daných naší rolí zprostředkovatele při přenosu informací mezi kandidátem a klientem. Při osobních schůzkách s kandidáty se snažíme zjistit maximum relevantních informací a tyto informace ve strukturované podobě prezentujeme klientovi. K těmto informacím patří nejen chronologický popis dosavadních zaměstnání, ale rovněž konkrétní příklady dosažených úspěchů (přidané hodnoty), řízení procesů změn ve společnosti (flexibilita a adaptabilita), vedení, delegování úkolů a motivace podřízených (manažerské schopnosti) atd. Všechny tyto informace získáváme prostřednictvím "competency-based interview".